నాకు ఈ ప్రపంచంలో నీకన్న ఏది ఎక్కువ కాదు -Nothing is enough than you in this world
Nothing is enough than you in this world
Advertisements