నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చేసిన గొప్ప పని ఏదైనా ఉంది అంటే అది నిన్ను ప్రేమించడమే
good-thing-i-do-so-far-is-love-u
Advertisements