నా హృదయం మునపటికన్నా అందంగా ఉంది, ఎందుకంటే అందులో నువ్వు ఉన్నావు - my heart looks more beautiful because you are in there
my heart looks more beautiful because you are in there
Advertisements