మొన్న నిన్ను నిన్న నీ మనసుని రేపు ఈ జీవితాన్ని గెలుస్తా - yesterday your love today you and tomorrow life
yesterday your love today you and tomorrow life
Advertisements