రూపం రూపాయి ఏది శాశ్వతం కాదు - money or beauty nothing is perminant
money or beauty nothing is perminant
Advertisements