దేవుడు నాకు జీవితాన్ని ఇస్తే నువ్వు నాకు ప్రేమని ఇచ్చావు.
God give me life you give me love
Advertisements