పాము కోరల్లో విషం కన్నా మనిషి చూపులోని అసూయ చాల ప్రమాదకరమైనది
Best quote on human
Advertisements