దానం ఉన్న వాడికన్నా గుణం ఉన్న వాడు ఎంతో గొప్ప వాడు
character is more important than money
Advertisements