అన్నం పారెయ్యటానికి నిమిషం చాలు కాని అదే అన్నం పండించాలంటే 6 నెలలు పడుతుంది
Inspirational telugu quotes
Advertisements