కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రం దాటవచ్చు కాని కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేము
Quote on life in telugu
Advertisements